Riksarkivet

Riksarkivet som kan förkortas som RA är en förvaltningsmyndighet inom vårt land. Dess primära uppgift är att fungera som sorterande organ under Kulturdepartementet.

Det är just arkivverksamheten för staten samt arkivvården inom vårt land som riksarkivet ansvarar för. Det finns såklart en människa inom riksarkivet som är den högsta chefen och denna kallas för riksarkivarie. Myndigheten i sig är en av de allra äldsta som finns i Sverige. Man kan hitta bevis på dess existens redan på 1200-talet. Arkiv förhållandena inom Riksarkivet förrättades av en man med namn Axel Oxenstierna årtalet 1618, genom att utfärda kansliordningen. Vad han gjorde för Riksarkivet var att få det till ett formellt samt självständigt organ inom kungliga kansliet. På detta vis kunde Riksarkivet bli bra mycket mer effektivt för landet.

Dock så gick nästintill hela Riksarkivets dokument miste i en brand som katastrofalt drabbade slottet i Stockholm årtalet 1697. De allra största förlusterna i arkivet var många dokument från medeltiden. Det var även nära att det drabbades av ytterligare stora förluster mellan årtalen 1713 samt 1716 då Ryssland utgjorde ett massivt hot i det nordiska kriget. Som försiktighetsåtgärd valde man då att evakuera de allra viktigaste handlingarna i arkivet till slottet i Örebro.

En positiv sak som hände årtalet 1901 var att Emil Hildebrand kom i makt som riksarkivarie. Han genomförde nämligen flertalet moderniseringar inom det kungliga arbets organet. En av de största förändringarna var ordningen av arkiv handlingarna. Han ville att de skulle ordnas efter ursprungs- samt proveniensprincipen. Tidigare hade man haft ett mycket mer komplicerat och tidskrävande system som innebar att man skulle splittra och ordna handlingarna efter dess teman. Istället så medför det nya system som infördes en mycket stor förenkling i metoden vilket i sin tur sedan förenklade forskningsmöjligheter, översiktlighet samt tillgänglighet. Det var just Hildebrands som genom denna modernisering skapade basen för det moderna arkivarieyrket.

Styrelsen som tidigare styrde Riksarkivet hade namnet Statens arkiv styrelse men det finns inte i dagens Riksarkiv som organ. Detta skedde år 2008 och istället för en styrelse som styrande faktor har man nu ett så kallat insynsråd som består av maximalt 5 individer.

Arkivbestånd

Vilka handlingar som Riksarkivet har hand om är just de statliga samt regionala handlingarna som kommer från flertalet olika myndigheter samt organ. Dock så är det även en hel del av lokala föreningars samt rikstäckande handlingar som förvaras där. Även enskilda personer och godsarkiv kan välja att få sina handlingar arkiverade hos Riksarkivet. Det allra äldsta som hanteras på Riksarkivet i dagsläget är ett blad som kommer från Englands 900-tal. Bladet är av pergament och kommer från en mässbok. Det hamnade tillslut i Sverige när England kom för den kristna missionen i vårt grannland Norge.

Arkivbestånd
Arkivbestånd

Riksarkivets samlingar av handlingar är otroligt stort och består av ungefärligen 75 hyllmil av handlingar. En siffra som enbart över hela tiden då det ständigt levereras nya handlingar samt dokument. Den allra största delen av handlingar samt dokument består av pergament, digitala medier samt papper. Riksarkivet är något som är till för oss människor och lyder under vår Tryckfrihetsförordning vilket gör att vi har tillgång till Riksarkivets alla handlingar förutom de som är sekretessbelagda eller är i för ömtåligt skick.

Du får Gillar också